Služby

S maximální péčí Vám poskytnu právní služby podle Vašich potřeb, individuálně a za rozumnou cenu.

Právní služby poskytuji zejména v těchto oblastech:

OBCHODNÍ PRÁVO

Připravím smlouvy
, případně zkontroluji Vaše smlouvy uzavírané dle obchodního zákoníku dle Vašich potřeb a požadavků, upozorním na rizika z nich vyplývající a navrhnu potřebná řešení.

Založím společnost či provedu změny ve společnosti včetně zápisů změn zapisovaných skutečností pro obchodní rejstřík včetně přípravy jednání valné hromady.

Dle Vašich požadavků uplatním Vaše nároky (pohledávky) u soudu a poskytnu k tomu potřebné právní zastoupení před soudy všech stupňů včetně exekučního řízení.

PRACOVNÍ PRÁVO

Provedu analýzu problému a předložím Vám návrh řešení.

Poradím v případech uzavírání i skončení pracovního poměru, jeho specifik, práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnanců.

Připravím smlouvy či interní předpisy dle Zákoníku práce.


OBČANSKÉ PRÁVO

Připravím Vám dle Vaší potřeby a požadavků smlouvy, popřípadě zkontroluji Vaše smlouvy, uzavírané dle občanského zákoníku, zejména smlouvy kupní, darovací, o zřízení věcného břemene, o dílo, o půjčce, o postoupení pohledávky, o sdružení a další.

Poskytnu Vám kompletní služby při převodech vlastnictví nemovitostí
včetně zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Poradím a pomohu Vám v záležitostech bytového práva a nájemních smluv, v dědických záležitostech (sepisování závětí, listin o vydědění, uzavírání dědických dohod), při uplatnění nároků u soudů (náhrada škody, zaplacení pohledávek apod.)

RODINNÉ PRÁVO

Poskytnu Vám kompletní služby v případě rozvodu manželství , v záležitostech rodičovských práv a výživného na děti či mezi manželi.

Poradím Vám v majetkových záležitostech mezi manželi (předmanželské smlouvy, smlouvy o zúžení či rozšíření rozsahu společného jmění manželů).

 

Preclíková Olga, JUDr.